Cadillac / Reformer Level 2

Cadillac / Reformer Level 2

7 Σεπτεμβρίου 20230

Personal Training

1 Σεπτεμβρίου 20230
Η εξατομικευμένη προπόνηση σε Pilates Reformer είναι μια μορφή προπόνησης που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι η προπόνηση σχεδιάζεται αποκλειστικά για τον κάθε ασκούμενο, λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό του επίπεδο και τις δυνατότητές του.

Cadillac / Reformer Beginners

1 Σεπτεμβρίου 20230

Cadillac / Reformer Level 1

31 Αυγούστου 20230